ОП ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Стратегическата цел на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013" е подобряване качеството на живот на хората в страната чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.
За да бъде постигната тази цел, Програмата се фокусира върху реализирането на следните приоритетни оси:

  • Приоритетна ос 1: Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването;
  • Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите;
  • Приоритетна ос 3: Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието;
  • Приоритетна ос 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение;
  • Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика;
  • Приоритетна ос 6: Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги;
  • Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество;
  • Приоритетна ос 8: Техническа помощ.

Управляващ орган на Програмата е Дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" към Министерство на труда и социалната политика. Подробна информация за текущите процедури по Програмата можете да намерите тук.

Обратно към проекти

 
 

България

София 1000

ул. "Екзарх Йосиф" №66

Skype: GenerisAD

Е-mail: generisad@gmail.com

Телефон: +359893777705