ОП ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Общата цел на Оперативна програма "Техническа помощ" е по-нататъшно подобряване на координацията, контрола, прилагането и оценката на Структурните фондове и Кохезионния фонд в България за периода 2007 - 2013 г.

За
постигането на тази цел са идентифицирани следните приоритетни оси:

  • Приоритетна ос 1: подпомагане реализирането на дейностите на структурите на централно ниво: Централното координационно звено, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, Комитета за наблюдение на НСРР, Управляващия орган на ОПТП и Комитета за наблюдение на ОПТП. Мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по Структурните фондове;
  • Приоритетна ос 2: допълнително разработване и подпомагане на функционирането на унифицирана информационна система за управление и наблюдение (ИСУН);
  • Приоритетна ос 3: популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация.

Управляващ орган на Програмата е в рамките на дирекция "Управление на средствата от ЕС" към Министерство на финансите.

 

Обратно към проекти
 

 
 

България

София 1000

ул. "Екзарх Йосиф" №66

Skype: GenerisAD

Е-mail: generisad@gmail.com

Телефон: +359893777705