ОП РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Оперативната програма "Регионално развитие 2007-2013 г." цели подобряване на социално-икономическите условия в 6-те региона на планиране, т.е. преодоляване на тяхното изоставане спрямо регионите в ЕС от една страна и ограничаване на междурегионалните различия в България от друга.

За тази цел Програмата включва широк набор от мерки - от инфраструктура до опазване на културното наследство, които отчитат както общите тенденции, така и спецификите на отделните населени места. Подкрепа се предоставя както за проект на големи градски центрове с добър потенциал за икономически растеж и социално включване, така и за техните съседни и периферни райони, които на този етап изостават от цялостното развитие на региона. Фокусът на Програмата е върху следните приоритетни оси:

  • Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие;
  • Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност;
  • Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма;
  • Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество;
  • Приоритетна ос 5: Техническа помощ.

Управляващ орган на Програмата е Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Подробна информация за текущите схеми по Програмата можете да намерите тук.

Обратно към проекти

 
 

България

София 1000

ул. "Екзарх Йосиф" №66

Skype: GenerisAD

Е-mail: generisad@gmail.com

Телефон: +359893777705