ОП ОКОЛНА СРЕДА

Основната стратегическа цел на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." е подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура. Подобряване качеството на живот на населението в страната и повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика се предвижда да бъде резултатът от постигането на специфичните цели на Програмата, а именно: Опазване и подобряване състоянието на водите; Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите; Опазване на биоразнообразието и защита на природата.

Основни приоритети по Програмата са:

 • Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали;
  • Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци;
  • Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие;
  • Приоритетна ос 4: Техническа помощ.

Управляващ орган на Програмата е дирекция "Кохезионна политика за околна среда" на Министерство на околната среда и водите. Подробна информация за актуалните обяви по Програмата можете да намерите тук.

Обратно към проекти

 
 

България

София 1000

ул. "Екзарх Йосиф" №66

Skype: GenerisAD

Е-mail: generisad@gmail.com

Телефон: +359893777705