ОП АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

Основната цел на Оперативна програма "Административен капацитет" е подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост; повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система, както и повишаване на капацитета на структурите на гражданското общество.

Целите на програмата се постигат чрез дейности, разделени в четири основни приоритетни оси:

  • Приоритетна ос 1: Добро управление;
  • Приоритетна ос 2: Управление на човешките ресурси;
  • Приоритетна ос 3: Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление;
  • Приоритетна ос 4: Техническа помощ.

Управляващ орган на Програмата е дирекцията "Управление на проекти и програми" в Министерството на държавната администрация и административната реформа. Подробна информация за текущите процедури по Програмата можете да намерите тук.

 

 

Обратно към проекти

 
 

България

София 1000

ул. "Екзарх Йосиф" №66

Skype: GenerisAD

Е-mail: generisad@gmail.com

Телефон: +359893777705